Applied Health Research (TGO)

Applied Health Research (TGO)

Our scientific knowledge strengthens and improves society and the well-being of people. This page is in Dutch. Facility
Our scientific knowledge strengthens and improves society and the well-being of people. This page is in Dutch.
Onze wetenschappelijke kennis versterkt en verbetert de samenleving en daarbij het welzijn van mensen.

We werken altijd nauw samen en in co-creatie met onze klanten. Zij maken bijvoorbeeld deel uit van het bedrijfsleven, de overheid of een zorginstelling. Kwaliteit, onafhankelijkheid en transparantie staan centraal bij elke opdracht. Beleid en acties in de gezondheidszorg moeten altijd wetenschappelijk onderbouwd zijn. Wij zorgen ervoor dat ze dat zijn.

Bekijk onze ook onderzoekspagina

 • Zoek je verbinding en samenwerking op een van onze expertisegebieden, zoals gezond ouder worden en preventie, leven en werken met een chronische ziekte of beperking, kwetsbare jongeren? Of heb je ideeën voor hoe de zorg kan worden verbeterd en zoek je hierin wetenschappelijke ondersteuning? Wil je een zorgpraktijk of een werkwijze laten onderzoeken of ontwikkelen? Neem dan contact met ons op. We kunnen ook adviseren bij het schrijven van subsidieaanvragen of bij het uitvoeren van onderzoek, zoals actieonderzoek of kwalitatief onderzoek.   

 • Wil je meer weten over wat wij als afdeling doen en kunnen bieden, neem dan vrijblijvend contact op met ons hoofd Annemieke Visser of voor meer inhoudelijke expertise op een van de thema’s met een van de medewerkers.

Relevance

Een brug tussen wetenschap en de gezondheidspraktijk

Wij slaan een brug tussen de gezondheidspraktijk en de wetenschap in al onze projecten, door:

 • Vragen uit de praktijk te beantwoorden op het gebied van welzijn en gezondheid(szorg) op basis van wetenschappelijke onderzoeksmethoden;
 • Knelpunten en ontwikkelingen in en vanuit de praktijk te analyseren op basis van wetenschappelijke kennis, zoals het gezondheids-, welzijns- en zorgbeleid;
 • De praktijk te stimuleren en te inspireren om de zorg en methodieken wetenschappelijk te onderbouwen.
 • Missie en positie TGO

  TGO draagt met toegepast wetenschappelijk onderzoek bij aan een samenleving waarin mensen zo gezond mogelijk kunnen zijn en blijven. Dit doen we door kennis te verbinden en te ontwikkelen om samen met onze praktijkpartners tot betekenisvolle uitkomsten te komen die direct impact hebben in de dagelijkse praktijk voor burgers en professionals, in onderwijs en/of in beleid. Vanuit onze unieke positie als sectie binnen Gezondheidswetenschappen (GZW) in het UMCG, is TGO in staat om praktische vraagstukken te verbinden met meer fundamenteel wetenschappelijke kennis vanuit de verschillende onderzoekslijnen binnen GZW en het UMCG en met hoge scholen en kennispartners in de regie en daarbuiten.

  Als TGO vormen wij samen met Sociale geneeskunde, Global Health, Gezondheidspsychologie en Verplegingswetenschap de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG en werken we aan Healthy Ageing. Daarbij werken we nauw samen met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands en de Aletta Jacobs School of Public Health. 

  Speerpunten in onderzoek

  We richten ons in ons onderzoek, samen met de collega’s van de andere afdelingen, op preventie, gezond opgroeien en gezond ouder worden (Healthy ageing). Meer specifiek hebben we inhoudelijk de volgende speerpunten gedefinieerd: 

  • Gezonde leefstijl en preventie van ziekte
  • Arbeidsparticipatie
  • Participatie in de maatschappij
  • Healthy ageing (gezond opgroeien en ouder worden)
  • Leven met een chronische ziekte of beperking

  Wetenschapswinkel

  De Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid (kortweg WeWi) is onderdeel van TGO. Binnen de samenleving borrelen kennisvragen op die om een kort en krachtig onderzoek vragen, maar waar het budget soms ontbreekt om daadwerkelijk aan de slag te gaan. De WeWi geeft antwoord op deze vragen uit de samenleving met kleinschalig onderzoek, meestal zonder financiering, en uitgevoerd door studenten van uiteenlopende studies, zoals sociologie, psychologie, orthopedagogiek wordt gezocht naar manieren waarop deze vragen kunnen worden  beantwoord


 •  

  IMPACT staat tevens voor de criteria waar al ons onderzoek aan voldoet en vormt het hart van hoe we willen werken en wat we willen bereiken voor mensen (zie ook visualisatie op de voorpagina):

  Interactie tussen alle betrokkenen (Interacting with all stakeholders)
  We verbinden ervaringskennis, praktische en wetenschappelijke kennis door intensieve samenwerking met mensen die deze perspectieven vertegenwoordigen. Kennis, belangen en verhalen van alle betrokkenen, dus ook van patiënten, cliënten of burgers worden verzameld en zorgvuldig meegenomen. Dit doen we in lokale, regionale en (inter)nationale netwerken.

  Maatschappelijk betekenisvol
  We brengen onderzoek dichter bij de mensen en creëren waarde met wat we doen. Daarnaast worden via de Wetenschapswinkel studenten van verschillende universitaire opleidingen ingezet om organisaties in het veld van zorg en welzijn te ondersteunen bij het oplossen van hun vraagstukken. Dit biedt kansen voor integratie van bestaande en nieuwe kennis in het handelen van deze organisaties.

  Praktijk als uitgangspunt 
  We halen voor de praktijk relevante vragen en kennis op vanuit de zorg- en de welzijnssector. We ontwikkelen interventies, diensten of producten en brengen lopende initiatieven samen, dit alles om hiermee de vragen uit de praktijk te beantwoorden.

  Actiegericht 
  We reflecteren, leren en vernieuwen in een plezierige en gelijkwaardige samenwerking met betrokkenen. Dit vraagt een flexibele en actieve samenwerking tussen alle betrokkenen, zowel vanuit de maatschappij als de wetenschap.

  Creatief in wat we doen 
  We denken buiten bestaande kaders en experimenteren met nieuwe manieren van onderzoek. We spelen in op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de welzijnssector en zetten onze creativiteit in bij het samen ontwikkelen van oplossingen. We creëren daarmee nieuwe inzichten en innovatieve producten.

  Theorie als basis 
  Al ons onderzoek heeft een wetenschappelijk theoretisch fundament. In ons werk passen we wetenschappelijke methoden toe; zowel kwalitatief als kwantitatief of combinaties van beide. We zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar.

  In al onze projecten nemen we deze criteria of kernwaarden mee. Dit is hoe we willen samenwerken met onze partners in praktijk en wetenschap.

 • Ziekenhuizen

  • UMCG
  • Medisch Centrum Leeuwarden
  • Isala
  • Martini Ziekenhuis
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Amsterdam Medisch Centrum
  • Radboud UMC
  • Erasmus MC Rotterdam

  Zorg- en welzijnsinstellingen

  • Zorggroep Alliade (Talant, Wil, Reik, Meriant)
  • De Friese Wouden
  • Humanitas
  • GGD Groningen
  • GGD Fryslan
  • Jonx (Lentis)
  • Odensehuis Groningen
  • Stichting Het Kopland
  • ELANN / AOF Groningen
  • VNN (Verslavingszorg Noord-Nederland)
  • Huisartsenpraktijk Coevorden-Dalen
  • Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

  Kennisinstituten

  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Aletta Jacobs School of Public Health
  • Hogeschool NHL/Stenden
  • Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)
  • EMGO+ instituut, VU medisch centrum Amsterdam
  • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
  • RIVM
  • Kenniscentrum Zorginnovatie – Hogeschool Rotterdam
  • UWV-Kenniscentrum
  • Platform31
  • Academische Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
  • Opleidingsinstituut PPO

  Academische werkplaatsen

  • Academische Werkplaats Autisme
  • C4Youth: Academische Werkplaats Jeugd
  • Academische Werkplaats Noord / UWV15
  • Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland
  • Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen

  Fondsen/ NWO/ NGO's

  • Fonds NutsOhra (FNO)
  • Fonds Psychische Gezondheid
  • Nierstichting Nederland
  • Skan Fonds
  • SoFoKleS
  • RAAK-PRO (Stichting Innovatie Alliantie)
  • Stichting Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde
  • Stichting Sinnige Fonds
  • ZonMw
  • Zorg Innovatie Forum
  • Innovatiefondsen Zorgverzekeraars zoals de Friesland en Menzis
  • Zorgondersteuningsfonds
  • VWS

  Overheden

  • Provincie Fryslân
  • Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Haren / Centrum voor Jeugd en Gezin Haren
  • Gemeente Coevorden
  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Sociale Zaken
  • Politie Nederland
  • Provincie Groningen
  • Provincie Drenthe
  • UWV

  Commerciële partners

  • Amgen
  • Baxter
  • LIMIS
  • Menzis
  • Reaal verzekeringen
  • Verbond van Verzekeraars
  • De Werkschuur
  • Leefstijl Training & Coaching (LTC)

  Verenigingen/ federaties

  • Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg
  • Nederlandse Vereniging voor Autisme
  • Vanuit autisme bekeken (VAB)
  • Personen uit het Autisme Spectrum (PAS)
  • Nierpatiënten Vereniging Nederland - Nierstichting
  • Hersenstichting
  • Erfocentrum

Wat wij aanbieden

 • Kwalitatief onderzoek

  Met kwalitatief onderzoek verkrijgen wij op systematische wijze diepgaand inzicht in de ervaringen, motieven en meningen van het subject (of de subjecten) van onderzoek.

  Voorbeelden van kwalitatieve methoden zijn interviews, focusgroepen, Experience-Based Co Design (EBCD), evaluatieonderzoek, patient journey en beleidsonderzoek.

  Kwantitatief onderzoek

  Door kwantitatief onderzoek (cijfermatige) krijgen wij informatie van een groot aantal mensen om een onderzoeksvraag te toetsen of een beschrijving te geven van de mate waarin een verschijnsel zich voordoet. Gedoeld wordt om op basis van een steekproef een representatieve uitspraak te doen over de hele doelgroep of populatie.

  Voorbeelden van kwantitatieve methoden die wij gebruiken, zijn vragenlijstonderzoek, longitudinaal onderzoek, pretest-posttest design, gerandomiseerd onderzoek met controlegroep en analyse van bestaande data. Een voorbeeld van kwalitatief onderzoek dat wij hebben gedaan is het project BMI Drentse jeugd.

  Mixed methods

  In mixed methods-onderzoeken combineren wij kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn complementair aan elkaar en kunnen daardoor goed in combinatie worden gebruikt. Goede voorbeelden van mixed methode onderzoeksprojecten bij ons zijn  ACTIONCKD@werk en STERK.

 • In het UMCG worden regelmatig spiegelbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens een spiegelbijeenkomst leren professionals van de ervaringen van patiënten. Hierbij staan twee vragen centraal: wat gaat goed en wat kan beter?

  Het doel is om feedback en informatie te verkrijgen over de verleende en ervaren zorg. Een spiegelbijeenkomst is een kringgesprek met patiënten waarbij een onafhankelijk gespreksleider aan de groep vraagt hoe zij de zorgverlening hebben ervaren. Op de achtergrond zijn medewerkers als toehoorder aanwezig. Wij schrijven een inhoudelijke samenvatting van deze spiegelbijeenkomsten.​

 • Bij literatuuronderzoek bestuderen wij op systematische wijze wetenschappelijke literatuur en andere documenten om een wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden en de ‘stand’ van de wetenschap in kaart te brengen. Dit kan voorafgaand aan een onderzoek gebeuren, maar een project kan ook enkel uit literatuuronderzoek bestaan.

  Voorbeelden hiervan zijn onze projecten:

  • Voorspellers van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen
  • Kaf of koren: de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking bij Talant
 • Met participatief actieonderzoek ontwikkelen we kennis en verbeteren we de praktijk. We werken bij het uitvoeren van dit onderzoek actief samen met alle betrokkenen, zoals patiënten/cliënten, zorgverleners, het management en eventueel andere betrokkenen zoals beroepsverenigingen, zorgverzekeraars, bedrijven, ontwerpers, onderzoekers. Het proces van actieonderzoek bestaat uit verschillende herhalende fasen. De keuze voor de aanpak en de specifieke fasen hangen af van de onderzoeksvraag en de context waarin het onderzoek wordt uitgevoerd. 

  Twee voorbeelden van methoden van actieonderzoek die we in ons onderzoek hebben toegepast zijn: 

  Experience-based co-design (EBCD) 
  De EBCD is een methode waarbij patiënten, naasten en zorgverleners nauw samenwerken aan het verbeteren van de zorg. Ervaringen met de zorg van zowel patiënten en naasten als zorgverleners worden in kaart gebracht en met elkaar gedeeld. Gezamenlijk wordt op basis hiervan verbeterpunten geïdentificeerd, geprioriteerd en in co-creatie uitgevoerd. 

  Voorbeelden van projecten zijn:

  Adapted Intervention Mapping (AIM)
  De AIM-methode biedt een systematische manier waarbij op basis van de behoeften van en in nauwe samenwerking met stakeholders theoretisch en empirisch onderbouwde interventies worden ontwikkeld. 

  Voorbeelden van projecten zijn:


   

 • Wij treden op als procesmonitor bij projecten en programma’s die tussentijds geëvalueerd en gevoed dienen te worden. Kenmerkend voor deze methodiek is een nauwe samenwerking bij het opstellen van een programmatheorie.

  Voorbeelden van de actiebegeleidende methodiek zijn veldobservaties, kwalitatieve interviews, documentenanalyse, dialoogsessies en spiegelbijeenkomsten.

  Voorbeelden van projecten zijn: 
  Kans voor de Veenkoloniën

 • Wij kunnen op aanvraag (een deel van) de logistiek van onderzoek binnen en buiten het UMCG uitvoeren. Voor kwantitatief onderzoek betreft dit bijvoorbeeld het hele proces rondom het versturen, verzamelen en invoeren van (online) vragenlijsten.

  Daarnaast kunnen wij ook ondersteuning bieden in het organiseren en/of transcriberen van focusgroepen of interviews.

 • Onderwijs

  Opleidingsinstituut PPO verzorgt postmasteropleidingen binnen de psychologie en orthopedagogiek in Noordoost Nederland, waaronder de opleiding tot klinisch psycholoog. Dit is een vierjarige opleiding bestaande uit een praktijkdeel en een cursorisch deel. PPO Groningen verzorgt het cursorisch programma.

  Binnen het onderdeel Onderzoek en Innovatie verzorgen wij een gastcollege over kwalitatief onderzoek. In het kader van de opleiding moeten klinisch psychologen in opleiding een praktijkgericht onderzoek doen dat gericht is op kwaliteit en innovatie van diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg. Wij zijn bij verschillende van deze onderzoeken betrokken als supervisor. ​Daarnaast zijn wij betrokken als beoordelaar van kwalitatieve onderzoeksvoorstellen en onderzoeksverslagen.

  Supervisie

  Wij adviseren en begeleiden diverse onderzoekers in het UMCG bij de uitvoering van hun kwalitatieve onderzoek. Wij denken mee en adviseren zowel over de uitvoering van interviews en focusgroepen als over de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata. Daarnaast kunnen wij interviews doen of focusgroepen leiden.

Contact

Annet Jansen Research assistant

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
TGO
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Bezoekadres
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
TGO
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

locatie: Ingang 47, ​​​​Oostersingel