Omgaan met (eigen) autisme

Developing an integrated approach that helps individuals with autism in the process of self-development. Research
Developing an integrated approach that helps individuals with autism in the process of self-development.
Het gevoel te hebben dat je iemand bent, ertoe doen en erbij hoort, is vitaal voor het welbevinden van mensen.

Het kost mensen met autisme extra inspanning om te ontdekken wie ze zijn, te bepalen wat hun sterktes en zwaktes zijn en te bepalen hoe zij zich willen positioneren in de maatschappij. Het doel van dit project is een integrale aanpak te ontwikkelen die mensen met autisme en naasten helpt in het proces van zelfontplooiing.

Omgaan met eigen autisme
Relevance

Een integrale aanpak om mensen met autisme te ondersteunen in het proces van zelfontplooiing

Op dit moment weten we nog onvoldoende over de identiteitsontwikkeling en zelfontplooiing van mensen met autisme. In dit project brengen we eerst in kaart welke succes en faalfactoren de zelfontplooiing van mensen met autisme kenmerken en beïnvloeden. Met deze kennis kunnen vervolgens doelen worden geformuleerd voor te ontwikkelen producten die samen een integrale aanpak zullen vormen.

In dit project wordt gebruik gemaakt van de Adapted Intervention Mapping methode. In nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers worden eerst de ervaringen en behoeften van alle stakeholders in kaart gebracht. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals interviews, focusgroepen en Delphi-rondes. Vervolgens worden doelen bepaald voor de te ontwikkelen eindproducten. In co-creatie met stakeholders wordt vervolgens gewerkt aan het ontwikkelen van verschillende eindproducten. 

Alle eindproducten hebben tot doel de zelfontplooiing van mensen met autisme te versoepelen. Gezamenlijk vormen de eindproducten een integrale aanpak die tot doel heeft de mentale gezondheid en inclusie van mensen met autisme te bevorderen door maximale zelfontplooiing te stimuleren, met als gevolg een betere kwaliteit van leven.

Partner

Het project maakt deel uit van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) - Academische Werkplaats Autisme (AWA)

Timeline

 1. NVA/NAR Congres Allemaal Autisme, Allemaal anders

  Posted

  Op 11 november 2023 vond het NVA/NAR Congres Allemaal Autisme, Allemaal anders plaats op de VU in Amsterdam. Samen met Klaske van der Weide (ervaringsdeskundige) gaf Manna een presentatie over het project Omgaan met (het eigen) autisme. Manna presenteerde de thema’s die uit de interviewstudie naar identiteitsontwikkeling bij autisme naar voren kwamen. Vervolgens reflecteerde Klaske op deze thema’s door haar eigen ervaringen te delen en stukken uit haar boek ‘Altijd anders dan gedacht’ voor te lezen.

  Bekijk hier de dia’s van de presentatie

 2. Nieuwe publicatie: 'Clinical stance on response initiation in autistic adults: co-creating an integrative approach based on theory and lived experiences to act from language, via motor movement to wellbeing'

  Posted

  Letterlijk en figuurlijk ‘vastlopen’ is een veel voorkomende ervaring voor autistische mensen. Om dit complexe fenomeen van beperkte responsinitiatie bij autistische personen verder te conceptualiseren, hebben we kwalitatieve interviews en focusgroepen uitgevoerd met autistische mensen en hun familieleden, gevolgd door brainstormsessies en een Delphi-onderzoek met input van een groter panel van experts met meerdere achtergronden.  

  Benieuwd naar de resultaten? Lees hier het hele artikel.

 3. Identiteitsontwikkeling bij autisme in Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

  Posted

  Moeizame identiteitsontwikkeling heeft waarschijnlijk invloed op het welzijn van mensen met autisme door camoufl agegedrag en impact op zelfbeeld/zelfconcept, zelfacceptatie en zingeving. Het doel van deze studie is om het verloop van de identiteitsontwikkeling bij autisme beter te begrijpen. Hiervoor zijn 14 mensen met autisme geïnterviewd. Participanten vertelden hoe opvattingen over ‘het zelf’ zich ontwikkelden, wat nodig is om je op je plek te voelen, zich authentiek in sociale omgevingen te kunnen gedragen, en over hoe de zoektocht naar zingeving verliep. Aanknopingspunten voor (zelf)ondersteuning in de identiteitsontwikkeling die naar voren kwamen zijn: het faciliteren van leermomenten, het beschouwen van autisme als een positieve sociale identiteit, authentiek leren zijn als product van wederzijds vertrouwen, en het leren nemen van concrete acties tot zelfrealisatie. In een vervolgproject zullen deze aanknopingspunten verder worden gebruikt om tot een geïntegreerde aanpak te komen die initiatieven bijeenbrengt die ondersteunen in de identiteitsontwikkeling.

  Meer lezen? Bekijk het hele artikel hier

 4. Autismeweek van 25 maart t/m 2 april 2023

  Posted

  Van 25 maart t/m 2 april 2023 is het Autismeweek die dit jaar in het teken staat van diversiteit: Hoe uniek ben jij? In het project Omgaan met (eigen) autisme hebben we een infographic (praatplaat) ontwikkeld om jezelf te leren kennen. Daarnaast hebben we een aantal podcast afleveringen gemaakt waarin autistische mensen hun ervaringen delen rondom hun zoektocht naar een passende plek in de samenleving. De derde aflevering van deze podcast verschijnt in de autismeweek en is te beluisteren via Zelfontwikkeling bij autisme - de Podcast | Podcast on Spotify

 5. Podcasts over Zelfontwikkeling bij Autisme

  Posted

  Voor het project "Omgaan met (het eigen) autisme" zijn veertien mensen met autisme geïnterviewd over hun identiteitsontwikkeling. Deze interviews zijn verwerkt in een podcast serie. De eerste podcast kan je nu beluisteren. Hierin vertelt Klaske van der Weide; theologe en auteur met autismediagnose over haar ervaring rondom het onderwerp jezelf (niet) zijn. Je beluistert het hier.

 6. Slotbijeenkomst van de Academische Werkplaats Autisme

  Posted

  Vandaag is een belangrijke dag, want de Academische Werkplaats Autisme (AWA) gaat de eindresultaten van jarenlang onderzoek presenteren. De AWA is op advies van de Gezondheidsraad opgericht, met als doel kennis uit de wetenschap beter te laten doorstromen naar de praktijk. TGO is deelnemer van de stuurgroep en samen met Jonx/Lentis trekker van het onderzoeksproject "Omgaan met (het eigen) autisme". Meer info vind je hier.

 7. Autisme Congres 2022

  Posted

  Van 7 tot 9 oktober vond voor de 13e keer het Autisme Congres plaats in Krakau. Het gekozen thema van het congres is 'Happy Journey through Life'. Het gaat in op het feit dat autisme een levenslange reis is en richt zich op het welzijn van elk autistisch individu. 

  Op zaterdag 8 oktober presenteerde Manna Alma over het Omgaan met (eigen) autisme project tijdens een symposium. Bekijk het verdere programma hier.

 8. Nationaal Autisme congres 2022

  Posted

  Het gevoel te hebben dat je iemand bent, ertoe doet en erbij hoort, is van wezenlijk belang voor het welbevinden van mensen. Je kunt vastlopen als je het gevoel hebt anders te zijn en dit gevoel niet kunt plaatsen. Het kost veel mensen met autisme extra inspanning om te ontdekken wie ze zijn, te bepalen wat hun sterktes en zwaktes zijn en te bepalen hoe zij zich willen en kunnen positioneren in de maatschappij. We weten nog onvoldoende over de identiteitsontwikkeling en zelfontplooiing van mensen met autisme en de relatie hiervan met hun welbevinden. Kennis hierover draagt bij aan een adequate ondersteuning in het proces van zelfkennis, zelfacceptatie, zelfregulatie en zelfrealisatie.

  Tijdens het Nationaal Autisme congres vertelden de onderzoekers van het Omgaan met (eigen) autisme project meer tijdens een posterpresentatie.

Dit project is onderdeel van

Contact

Manna Alma Senior researcher

University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Omgaan met (eigen) autisme
PO Box 30.001
9700 RB Groningen
The Netherlands

Visiting address
University Medical Center Groningen (UMCG)
TGO - project Omgaan met (eigen) autisme
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

location: Entrance 47, ​​​​Oostersingel