Promotion story: Sjoukje Bouma

  • Area: Other
News
  • Area: Other
Sjoukje Bouma deed haar promotieonderzoek misschien niet bij Gezondheidswetenschappen, maar ze is inmiddels al wel enkele maanden onze collega. Reden genoeg om ook haar in het zonnetje te zetten ter ere van haar promotie. Sjoukje verdedigde op 27 maart 2024 haar proefschrift getiteld “Lifestyle-related treatment modalities in hip and knee osteoarthritis care” en ontving daarvoor haar doctorstitel. Van harte gefeliciteerd Sjoukje!

Artrose is een veelvoorkomende gewrichtsaandoening. Naar verwachting zullen er in 2040 ruim 2,5 miljoen mensen met artrose zijn in Nederland. Daarmee zal het de meest voorkomende chronische ziekte zijn. De negatieve gevolgen hiervan zijn groot, zowel voor de patiënt (denk aan beperkingen in het dagelijks leven) als voor de maatschappij (bijvoorbeeld door hoge zorgkosten). Het is daarom belangrijk om artrose zo vroeg mogelijk te herkennen en te behandelen. Leefstijlaanpassingen in de vorm van meer bewegen en gewichtsverlies zouden de eerste stappen in de behandeling moeten zijn. Op dit moment worden deze echter nog niet optimaal toegepast.

Voor haar proefschrift deed Sjoukje Bouma onderzoek naar de ervaringen van zorgprofessionals met het inzetten van leefstijlaanpassingen als behandeling van artrose. Eerst onderzocht ze door welke factoren zorgprofessionals worden tegenhouden om dit in te zetten. De drie meest genoemde factoren waren: (1) de organisatie van het Nederlandse zorgstelsel; (2) het auditbeleid binnen de organisatie; en (3) het leefstijlklimaat binnen de Nederlandse samenleving.

Vervolgens onderzocht Sjoukje op welke manieren de inzet van leefstijlaanpassingen als behandeling van artrose kan worden verbeterd. Het bleek van groot belang om onderlinge relaties tussen betrokkenen te verbeteren. Dit laat het belang van een goede samenwerking tussen alle betrokken professionals binnen en buiten de gezondheidszorg zien.

Met haar proefschrift laat Sjoukje zien dat zorgprofessionals zich bij het inzetten van leefstijlaanpassingen bij artrose vooral worden tegengehouden door maatschappelijke factoren. Persoonlijke factoren spelen geen erg grote rol hierin. Om de zorg voor artrosepatiënten te verbeteren is het niet alleen belangrijk dat professionals goed samenwerken, maar ook dat er op landelijk niveau veranderingen worden doorgevoerd.

Lees Sjoukje's volledige proefschrift hier: Lifestyle-related treatment modalities in hip and knee osteoarthritis care: A mixed-methods investigation of implementation determinants and strategies among healthcare professionals

---

Sjoukje Bouma may not have conducted her PhD research at our department, but she has been our colleague for several months now. Reason enough to celebrate her in honour of her promotion. On 27 March 2024, Sjoukje defended her thesis titled “Lifestyle-related treatment modalities in hip and knee osteoarthritis care” and was awarded her doctoral title. Congratulations, Sjoukje!

Osteoarthritis is a common joint condition. It is estimated that by 2040, there will be over 2.5 million people with osteoarthritis in the Netherlands, making it the most prevalent chronic disease. The negative consequences are significant, both for the patient (such as limitations in daily life) and for society (e.g., due to high healthcare costs). It is therefore important to recognize and treat osteoarthritis as early as possible. Lifestyle adjustments such as increased physical activity and weight loss should be the first steps in treatment. However, these are not yet optimally implemented.

For her thesis, Sjoukje Bouma researched the experiences of healthcare professionals in using lifestyle adjustments as a treatment for osteoarthritis. First, she examined the factors that prevent healthcare professionals from implementing this. The three most mentioned factors were: (1) the organization of the Dutch healthcare system; (2) the audit policy within the organization; and (3) the lifestyle climate within Dutch society.

Subsequently, Sjoukje investigated ways to improve the use of lifestyle adjustments as a treatment for osteoarthritis. It was found to be crucial to improve relationships between stakeholders. This underscores the importance of good collaboration among all professionals involved within and outside of healthcare.

With her thesis, Sjoukje shows that healthcare professionals are primarily hindered by societal factors when it comes to implementing lifestyle adjustments in osteoarthritis treatment. Personal factors play a less significant role. To improve care for osteoarthritis patients, it is not only important for professionals to collaborate effectively but also for national-level changes to be made.

Read Sjoukje's full thesis here: Lifestyle-related treatment modalities in hip and knee osteoarthritis care: A mixed-methods investigation of implementation determinants and strategies among healthcare professionals