Eigen regie nemen bij re-integratie naar werk (ERIRE) Development and evaluation of an intervention for sick-listed employees to help them take control in their return-to-work process. Research
Development and evaluation of an intervention for sick-listed employees to help them take control in their return-to-work process.
Wanneer werknemers ziek worden en hun werk niet meer kunnen uitoefenen, heeft dat veel impact. Zieke werknemers gaan een onzekere tijd tegemoet, waarin zij moeten leren omgaan met de nieuwe situatie. In het proces van re-integratie wordt veel verwacht, zoals het begrijpen en aanleveren van informatie, het voeren van gesprekken en het actief bijdragen aan de re-integratie. Met dit onderzoek willen wij de eigen regie van zieke werknemers bevorderen in het re- integratieproces.

Onder eigen regie verstaan we “zelf kennis hebben van het re-integratieproces, de eigen verantwoordelijkheden daarin, en daarnaar kunnen handelen”. Met dit project wordt de eigen regie van de zieke werknemer bevorderd door het vroegtijdig aanbieden van extra gespreksmomenten met een onafhankelijke casemanager en loopbaancoach en aanvullende tools op cruciale momenten in het re-integratieproces, zoals het gesprek met de bedrijfsarts, het maken van een plan van aanpak, en het arbeidsdeskundig onderzoek.

Projectteam ERIRE
Relevance

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zieke werknemers vergroten

Bij verzuim en re-integratie is in Nederland wettelijk een actieve rol voor de werknemer en werkgever vastgelegd en daarbij worden zij ondersteund door een arbodienst. Tijdens re-integratie heeft iedereen zich te houden aan de spelregels uit de Wet verbetering Poortwachter en de daaraan gekoppelde werkwijzer van het UWV. De meeste arbeidsorganisaties hebben die spelregels uitgewerkt in een verzuimbeleid of -protocol.

Zieke werknemers weten vaak wel bij wie ze zich ziek moeten melden, maar hebben geen idee hoe het Poortwachterproces er daarna uitziet en wat er op welk moment van hen verwacht wordt. De praktijk wijst uit dat veel zieke werknemers moeite hebben eigen regie te voeren in hun re-integratieproces.

De nieuwe methodiek biedt zieke werknemers in een vroeg stadium na ziekmelding handvatten om zelf regie te nemen in het re-integratieproces en daarmee hun kansen op snellere re-integratie te vergroten. Dit vergroot zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van zieke werknemers, en maakt hen bewust van de actieve rol die ze zelf kunnen spelen in het creëren vaneen gezonde werksituatie.

Contact

UMCG afdeling Gezondheidswetenschappen
T.a.v. Annet Jansen FA12
Postbus 30.001
9700 RB Groningen