Eigen regie nemen bij re-integratie naar werk (ERIRE)

Research
Wanneer werknemers ziek worden en hun werk niet meer kunnen uitoefenen, heeft dat veel impact. Zieke werknemers gaan een onzekere tijd tegemoet, waarin zij moeten leren omgaan met de nieuwe situatie.

 In het proces van re-integratie wordt veel verwacht, zoals het begrijpen en aanleveren van informatie, het voeren van gesprekken en het actief bijdragen aan de re-integratie. Met dit onderzoek willen wij de eigen regie van zieke werknemers bevorderen in het re-
integratieproces.

Onder eigen regie verstaan we “zelf kennis hebben van het re-integratieproces, de eigen verantwoordelijkheden daarin, en daarnaar kunnen handelen”. Met dit project wordt de eigen regie van de zieke werknemer bevorderd door het vroegtijdig aanbieden van extra gespreksmomenten met een onafhankelijke casemanager en loopbaancoach en aanvullende tools op cruciale momenten in het re-integratieproces, zoals het gesprek met de bedrijfsarts, het maken van een plan van aanpak, en het arbeidsdeskundig onderzoek.

Projectteam ERIRE
Relevance

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zieke werknemers vergroten

Bij verzuim en re-integratie is in Nederland wettelijk een actieve rol voor de werknemer en werkgever vastgelegd en daarbij worden zij ondersteund door een arbodienst. Tijdens re-integratie heeft iedereen zich te houden aan de spelregels uit de Wet verbetering Poortwachter en de daaraan gekoppelde werkwijzer van het UWV. De meeste arbeidsorganisaties hebben die spelregels uitgewerkt in een verzuimbeleid of -protocol.

Zieke werknemers weten vaak wel bij wie ze zich ziek moeten melden, maar hebben geen idee hoe het Poortwachterproces er daarna uitziet en wat er op welk moment van hen verwacht wordt. De praktijk wijst uit dat veel zieke werknemers moeite hebben eigen regie te voeren in hun re-integratieproces.

De nieuwe methodiek biedt zieke werknemers in een vroeg stadium na ziekmelding handvatten om zelf regie te nemen in het re-integratieproces en daarmee hun kansen op snellere re-integratie te vergroten. Dit vergroot zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van zieke werknemers, en maakt hen bewust van de actieve rol die ze zelf kunnen spelen in het creëren van een gezonde werksituatie.

Timeline

 1. Instructie voor loopbaancoaches Staatvandienst over het Eigen perspectiefgesprek

  Posted

  De eerste Eigen perspectiefgesprekken zullen in januari 2024 plaatsvinden. Zes loopbaancoaches van Staatvandienst volgden in november een instructie van het UMCG waarin zij werden voorbereid de Eigen perspectiefgesprekken volgens protocol uit te voeren. Tijdens het gesprek krijgt de medewerker informatie over de verschillende re-integratiepaden en de mogelijke financiële consequenties. De medewerkers ontvangen verschillende tools waarmee men zelf aan de slag kan. Zij worden gestimuleerd zelf gesprekken met de bedrijfsarts en werkgever voor te bereiden en hun naasten daarbij te betrekken.   

 2. European Public Health Conference 2023

  Posted

  Onze promovendus Bibi de Mul was vorige week aanwezig bij de European Public Health Conference (EUPHA) in Dublin. Tijdens deze conferentie kon Bibi een van haar onderzoeken presenteren via een poster: de belemmerende en bevorderende factoren en behoeften bij het nemen van eigen regie van werknemers bij terugkeer naar werk: een onderzoek met meerdere perspectieven.

  Voor deze studie werden o.a. zieke werknemers, re-integratie professionals, arbeidsdeskundigen, casemanagers en jobcoaches geïnterviewd. Uit de resultaten komt naar voren dat eigen regie een leerproces is. Zo hebben werknemers bijvoorbeeld kennis en begeleiding nodig bij het re-integratieproces. Werkgevers en professionals zouden de eigen regie van werknemers moeten stimuleren en inzicht geven in de lange termijn effecten om het werk te behouden.

 3. FrieslandCampina gestart met Eigen regiegesprekken

  Posted

  In september 2023 zijn de casemanagers van FrieslandCampina begonnen met het voeren van Eigen regiegesprekken. Inmiddels hebben zij 75 Eigen regiegesprekken gevoerd met medewerkers die zijn uitgevallen. Medewerkers die na 14 weken nog verzuimen krijgen een Eigen perspectiefgesprek aangeboden bij Staatvandienst, een re-integratiebedrijf dat landelijk haar diensten aanbiedt. 

 4. Eerste casemanagers volgden instructie Eigen regiegesprek

  Posted

  Vijf casemanagers van FrieslandCampina volgden begin september 2023 de instructie voor het Eigen regiegesprek. Zieke medewerkers voeren dit gesprek met een casemanager na vier weken verzuim. Doel van het gesprek is medewerkers vroegtijdig inzicht te geven in hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden ten aanzien van terugkeer naar werk. Medewerkers worden o.a. voorbereid op gesprekken die zij gaan voeren met de bedrijfsarts en hun werkgever. 

 5. Start inclusie voor de Eigen regiegesprekken

  Posted

  Een mooie mijlpaal: in september gaan we starten met de Eigen regiegesprekken. We streven naar ongeveer 1000 Eigen regiegesprekken om een goed beeld te kunnen krijgen van het effect van de gesprekken. Er zijn verschillende organisaties en arbodiensten waarin de Eigen regiegesprekken uitgevoerd zullen worden, zoals de organisaties FrieslandCampina en zorgcentrum Huize Rosa, en de arbodiensten HCS, De Bedrijfspoli en Alpina@Work. 

  Wil je als arbodienst ook deelnemen aan het ERIRE-project en Eigen regiegesprekken voeren, neem dan contact met ons op via [email protected].

 6. Instructie voor casemanagers over het Eigen regiegesprek

  Posted

  Tijdens het Eigen regiegesprek zullen werknemers in gesprek gaan over hoe zij hun re-integratie gaan vormgeven. Casemanagers van verschillende arbodiensten zullen deze Eigen regiegesprekken voeren met zieke werknemers. Hiervoor worden de casemanagers geïnstrueerd door het onderzoeksteam. De instrucie is zo goed als klaar en de eerste instructiemomenten voor casemanagers worden gepland, zodat we na de zomer helemaal klaar zijn voor de start van de inclusie. 
   
  Het tweede gespreksmoment, het Eigen perspectiefgesprek, wordt gevoerd door loopbaancoaches. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van de instructie voor loopbaancoaches, waarna de eerste instructiemomenten met loopbaancoaches ingepland worden. 

 7. European Public Health Conference (EPH) in Dublin

  Posted

  Veel langdurig zieke werknemers hebben moeite om zelf terug te kunnen keren naar het werk. Er is onvoldoende bekend hoe werknemers en betrokken professionals over eigen regie in re-integratie denken. Daarom hebben wij de ervaringen en behoeftes vanuit verschillende perspectieven (zieke werknemers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, casemanagers, loopbaancoaches en werkgevers) geïnventariseerd middels focusgroepen en interviews.  
   
  Tijdens de European Public Health Conference op 8-11 november 2023 in Dublin, Ierland, presenteren we de resultaten van deze focusgroep- en interviewstudie door middel van een poster. De resultaten kunnen in de praktijk worden gebruikt om de eigen regie van zieke werknemers te versterken in hun terugkeer naar werk.  

 8. Bedrijfsgeneeskundige dagen 2023: van inflatie naar inspiratie

  Posted

  Tijdens de BG-dagen heeft promovendus Bibi de Mul op vrijdag 12 mei een poster gepresenteerd over de ontwikkeling van de Eigen Regie In RE-integratie (ERIRE) interventie. De ERIRE-interventie bestaat uit twee extra gespreksmomenten (4 en 16 weken na ziekmelding) en bijbehorende tools. Dit idee is afkomstig van verschillende arbodienstverleners. In samenspraak met hen en andere stakeholders is dit idee met behulp van Intervention Mapping uitgewerkt tot de ERIRE-interventie. In het komende jaar zal de ERIRE-interventie worden toegepast en geëvalueerd. 

 9. Focusgroepen afgerond en interventie-ontwikkeling

  Posted

  In september en begin oktober stonden verschillende focusgroepen gepland en zijn inmiddels afgerond. De data uit de focusgroepen (en interviews) gaan we gebruiken voor het tweede kwalitatieve artikel. Een mooie mijlpaal dus! 

  We gaan voor beide projecten twee interventies ontwikkelen, waarvoor we een Logic Model of the Problem en Logic Model of Change hebben ontwikkeld. Als onderdeel van de interventies hebben we verschillende tools ontwikkeld, zoals een toolkit voor medewerkers en storyboards die geanimeerd worden in informatieve video's. Ook hebben we de methodieken bepaald voor beide interventies, dus die gaan we de komende periode verder uitwerken. Daarnaast hebben we inmiddels een definitief plan voor de evaluatiefase liggen, dus daar werken we de komende periode naartoe.

 10. ZonMw conferentie Werk, Inkomen & Gezondheid

  Posted

  Hoe versterk je de rol van de zieke werknemer en de leidinggevende in het eerste jaar van het re-integratieproces?

  Op dinsdag 27 september presenteerden we in een interactieve sessie over het 'Eigen regie in re-integratie' project en het 'Passend Werk' project tijdens de ZonMw conferentie Werk, Inkomen & Gezondheid. Het project ‘Eigen regie in re-integratie' heeft als doel de eigen regie van zieke werknemers bevorderen. Daarvoor ontwikkelen we een methodiek met extra gespreksmomenten en tools. In het tweede project ‘Passend werk’ ontwikkelen we een web-based kennisplatform en de rol van ‘passend werk coördinator’ waarmee leidinggevenden beter worden ondersteund bij het vinden van passend werk voor zieke werknemers. Beide projecten hebben we toegelicht in een interactieve sessie. Bekijk het programma hier.

Dit project is onderdeel van

Contact

UMCG afdeling Gezondheidswetenschappen
T.a.v. Annet Jansen FA12
Postbus 30.001
9700 RB Groningen